Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2018

https://mkzmikolajki.blogspot.com/

Zawiadomienie o  Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2018

             Zawiadomienie o  Walnym Zebraniu Sprawozdawczym   

                                                                                            Mikołajki 25.10.2019

 

 Zarząd MKŻ Mikołajki informuje, że dnia 23.11.2019 odbędzie się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MKŻ Mikołajki. Spotkanie odbędzie się w świetlicy MKŻ o godz.14.00 (I termin) lub 14.15 (II termin).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Klubu.

      

    Porządek zebrania .

 1.Powitanie zebranych przez prezesa MKŻ Mikołajki.

 2.Wybór przewodniczącego zebrania i przyjęcie porządku obrad.

 3.Wybór protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.   .

4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności statutowej klubu za rok 2018.

5. Sprawozdanie finansowe/bilans za rok 2018.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

7.Przedstawienie zmian w Statucie Klubu zgodnych z wymogami Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Żeglarskiego.

6.Przedstawienie projektu uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2018 i zmian w statucie MKŻ Mikołajki zgodnych z wymogami Ministerstwa Sportu i Polskiego Zwiazku Żeglarskiego .

7.Dyskusja.

8.Głosowanie nad uchwałami.

9. Zakończenie zebrania.

                                                                  Zarząd MKŻ Mikołajki 

 

 

Projekt statutu zgodnego z wymogami Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Żeglarskiego 

 

STATUT

Mazurskiego Klubu Żeglarskiego w Mikołajkach

Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach jest stowarzyszeniem zawodników, trenerów irodziców oraz wszystkich innych osób deklarujących chęć uczestnictwa w życiu klubu.

Klub w nowej formie stowarzyszenia kultury fizycznej, jest kontynuatorem isukcesorem działającego od blisko 50 lat M K Ż.

W swej działalności M K Ż realizuje uchwalone cele statutowe i zadania sportowo -wychowawcze określane przez odpowiednie władze samorządowe i państwowe.

RozdziałI

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Mazurski Klub Żeglarski w  Mikołajkach.

§ 2

Siedzibą MKŻ są Mikołajki.
Terenem działania MKŻ jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów MKŻ może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. MKŻ posiada osobowość prawną.

  2. Działa zgodnie Ustawą Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o kulturze fizycznej oraz niniejszym  Statutem Klubu.

  3. MKŻ może być członkiem zwyczajnym odpowiednich Związków Sportowych i Szkolnego Związku  Sportowego.

  4. MKŻ może być członkiem innych  Organizacji  i  Związków. 

 2. 5.MKŻ może być członkiem krajowych i międzynarodowych  Organizacji.


§4

Godłem Klubu jest kotwica koloru szafirowego, którejtrzon stanowią litery MKŻ.


§ 5

MKŻ w Mikołajkach używa pieczęci okrągłej z napisem na obwodzie: Mazurski Klub Żeglarski wMikołajkach i godłem Klubu pośrodku. Używa również pieczęci podłużnej z napisem: MazurskiKlub Żeglarski w  Mikołajkach.


§6

MKŻ opiera swoją działalność na aktywności i pracy społecznej swoich członków. Może jednakzatrudniać pracowników niezbędnych dla realizacji określonych celów statutowych.

§ 7

MKŻ w Mikołajkach prowadzi działalność w dziedzinie żeglarstwa.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 1

Celem MKŻ są działania w sferze zadań publicznych w zakresie:

l. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Upowszechniania kultury i sportu.

3.Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

4. Szkolenia sportowego swoich członków stosownie do określonych uchwał władz Klubu.

5. Realizowania uchwał odpowiednich Związków Sportowych z tytułu członka zwyczajnego w tychZwiązkach.

6. Rozwijania zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

7. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród wodniaków.

8. Działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, propagującej wszechstronny rozwój, prawość i uczciwość.

9. Organizowania członków do działań na rzecz Klubu, stymulowania przedsięwzięć o charakterzetowarzysko-integrującym.

MKŻ realizuje swoje cele przez:

1. Tworzenie warunków organizacyjnych do szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej sportowo.

2. Organizowanie imprez i zawodów sportowych.

3. Organizowanie obozów szkoleniowych dla członków MKŻ.

4. Organizowanie zajęć szkoleniowych w sekcjach poszczególnych dyscyplin sportowych.

5. Rozwijanie higienicznego trybu życia dzieci i młodzieży.

Rozdział III

Członkowie MKŻ , ich prawa i obowiązki

§1

l. Członkowie MKŻ dzielą się na:- zwyczajnych- wspierających- honorowych

2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby:

2.1. pełnoletnie realizujące statutowe cele MKŻ, których przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnejdeklaracji.

2.2. małoletnie przyjęte przez Zarząd MKŻ na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą rodzicówlub opiekunów wspomagające finansowo oraz na wszystkie inne sposoby.

3. Członkami wspierającymimogą być osoby prawne, fizyczne oraz inne podmioty zainteresowanestatutową działalnością MKŻ wspierające je materialnie, które zadeklarują wsparcie w realizacjicelów statutowych MKŻ i zostaną przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkiem Honorowym Klubu może zostać członek lub inna osoba fizyczna, której zasługi dladziałalności MKZ są bezsporne.

5. Tytuł Honorowego Członka MKŻ jest nadawany przez Walne Zgromadzenie Członków nawniosek Zarządu.

§2

Członek zwyczajny ma prawo:

l. czynnego i biernego wyboru do władz MKŻ - zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,

2. do udziału w szkoleniach, imprezach i zawodach sportowych, obozach szkoleniowych, zajęciach w sekcjach poszczególnych dyscyplin sportowych i innych formach działalności statutowej MKŻ,

3. brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Członkówz uwzględnieniem art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach dotyczącego Członków małoletnich.

§3

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu i uczestniczenia w jego działalności.

2. Uczestniczenia w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu.

3. Regularnego opłacania składki członkowskiej.

§4

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi MKŻ.

2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadkach nieprzestrzegania postanowień statutulub uchwał władz MKŻ.

3. Rozwiązania się MKŻ.
4. Śmierci członka MKŻ.

§5

 1. Prawa i obowiązki członków wspierających są takie same jak członków zwyczajnych zawyjątkiem czynnego i biernego wyboru do władz MKZ.
 2. 2.Członkowie wspierający mają prawo udziałi w Walnych Zgromadzeniach Członków z głosem doradczym na zasadach ustalonych przez Zarząd.

§6

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

l. Rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,

2.Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadkach nie wywiązywania się ze zobowiązańwymienionych w rozdziale III, § l, pkt. 3.

§7

l. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiemobowiązku zapłaty składki członkowskiej. Honorowi członkowie MKŻ mogą płacić składkiczłonkowskie w kwocie indywidualnie zadeklarowanej.Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§8

l. Członkom za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są wyróżnienia i nagrody, a w stosunku do członków naruszającychpostanowienia Statutu MKŻ stosowane będą kary do usunięcia z MKŻ włącznie.

2. Regulamin nagród i kar opracuje i zatwierdzi Zarząd Klubu na jednym z pierwszych posiedzeń.

ROZDZIAŁ IV

Władze MKŻ
§1

Władzami MKŻ są:

l. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd Klubu.

3. Komisja Rewizyjna.

§2

l. Najwyższą władzą MKŻ jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarządprzynajmniej raz w roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy podjętejwiększością 2/3 głosów na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej l/3członków MKŻ.

3. Wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla którychzostało zwołane.

4. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków powinno być doręczone wszystkimczłonkom co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad i powinno zawierać proponowany porządek obrad.

5. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały przy obecności bezwzględnejwiększości członków zwyczajnych, w terminie pierwszym oraz bez względu na liczbę obecnychczłonków w terminie drugim, wyznaczonym pół godziny po upływie terminu pierwszego.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów.

§3

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

l. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu MKŻ.

3. Uchwalenie głównych kierunków i programu działania MKŻ.

4. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie tych władz

.5. Przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi.

7. Nadawanie Honorowego Członkostwa MKŻ.

8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków.

9. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz MKŻ.

10. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości.

11. Uchwalanie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.

12. Uchwalanie wzorów pieczęci, odznak, proporców i innych niż składka opłat na rzecz MKŻ.

13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych przez Walne Zgromadzenie Członkówdo jego kompetencji.

§4

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.Do Zarządu wchodzą osoby, które kolejno otrzymały najwyższą liczbę głosów.

§ 5

W skład Zarządu MKŻ wchodzą:

1.- Prezes

-Wiceprezes

- Skarbnik

-Jeden do trzech członków

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu odbywającym się w trakcie obrad WalnegoZgromadzenia Członków, które dokonało wyboru, wybierając ze swego grona Prezesa, Wiceprezesai Skarbnika w głosowaniu tajnym.

3. W pozostałych sprawach Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większościągłosów, przy obecności przynajmniej połowy swojego składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Wprzypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwalub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Komisji Rewizyjnej.

5. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w Zarządzie,ale mogą otrzymywać wynagrodzenie wynikające z umowy zawartej przez tę osobę zeStowarzyszeniem, podpisaną przez minimum dwóch członków Zarządu, a dotyczącej np. pełnieniafunkcji koordynatora projektu realizowanego przez Stowarzenie

§6

1.Zarząd kieruje działalnością MKŻ w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków iodpowiada za wyniki swej pracy przed najwyższą władzą MKZ. Nie udzielenie absolutoriumZarządowi jest równoznaczne z jego odwołaniem.

2. Do zadań Zarządu należy:

2.1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

2.2. Reprezentowanie MKŻ na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2.3. Kierowanie bieżącą pracą MKŻ.

2.4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

2.5. Przyjmowanie nowych członków MKŻ, skreślanie z listy członków

.2.6.Opracowywanie planów działalności, regulaminów, preliminarzy budżetowych i sprawozdań.

2.7. Prowadzenie dokumentacji MKŻ.

2.8. Podejmowanie uchwał w sprawach, które nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencjiWalnego Zgromadzenia Członków.

2.9. Składanie sprawozdań ze swojej działalności, merytorycznej i finansowej w trakcie każdegoWalnego Zgromadzenia Członków. .

§7

1. Prezes kieruje pracami Zarządu.

2. Oświadczenia woli na zewnątrz w imieniu MKŻ składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§8

l. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji.2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na brakujące miejsca.

§9

 1. 1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wtym przewodniczącego.                 1.1 .Członkowie Komisji Rewizyjnej :                                                               a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunkupokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.         b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.       c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż określone w art.8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.                                                                                                 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu odbywającym się w trakcieWalnego Zgromadzenia Członków, które dokonało wyboru.                                                                                                                         3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.                                                                                                               4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może braćudział w posiedzeniach Zarząd .                                                   5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności conajmniej połowy jej członków.                                                    6. W razie potrzeby skład Komisji Rewizyjnej może być uzupełniony o brakujące osoby napodstawie uchwały Komisji Rewizyjnej.

§10

l. Komisja Rewizyjna kontroluje i ocenia całokształt działalności MKŻ, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

2.1.Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności MKŻ i składanie sprawozdaniaWalnemu Zgromadzeniu Członków

2.2. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi.

2.3. Żądanie wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli.

2.4. Badanie całej dokumentacji MKŻ

.2.5. Wzywanie Zarządu do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli.

2.6. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze MKŻ

§1

1. Majątek MKŻ stanowią jej nieruchomości, ruchomości, prawa i środki finansowe.

2. Majątek MKŻ powstaje:

2.l.Ze składek członkowskich i innych opłat obciążających członków, ustalonych przez WalneZgromadzenie Członków.

2.2. Z dotacji, darowizn i ofiarności publicznej.

2.3. Ze spadków i zapisów.

2.4. Z dochodów z działalności statutowej.

2.5. Z dochodów z działalności gospodarczej.

3. Majątkiem i funduszami MKŻ zarządza Zarząd.

§2

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz, w miarę potrzeb, powoływać fundacje, zakłady, agencje lub przystępować do spółek. Dochód z działalności gospodarczej służyrealizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członkówstowarzyszenia.

§3

MKŻ może otrzymywać dotacje na cele statutowe za prowadzenie marketingu firm sponsorujących.

§4

l. Zabrania się:l. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji wstosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej dodrugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.,zwanych dalej „osobami bliskimi”

2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub napreferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albopodmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 dziennik ustaw 96 poz. 873 z dnia 29.05.2003.

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania MKŻ zapadają większością 2/3 głosów likwidacji oraz przeznaczenie majątku MKŻ.